Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00
Niedziela: 14:00 - 18:00

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53
62-400 Słupca  
telefon: : 63 275 26 40

Partnerzy
O muzeum > Program i struktura

Załącznik Nr 2 do umowy określającej
program działania Muzeum Regionalnego w Słupcy

PROGRAM DZIAŁANIA
MUZEUM REGIONALNEGO W SŁUPCY

MISJA MUZUEM.

Program działania jak i styl pracy Muzeum Regionalnego w Słupcy na lata 2020 - 2027 będzie konsekwencją realizacji zadań statutowych placówki jak i podejmowania, na obszarach szczególnej aktywności muzealnej, różnorodnych działań dzięki którym, będzie coraz bardziej nowoczesnym, interaktywnym ośrodkiem szeroko pojętej edukacji kulturalnej w mieście i regionie .Jedyna tego typu instytucja kultury działająca na obszarze miasta i powiatu, nadal pozostawać będzie w służbie społeczeństwa.

W pewnym sensie prowadzona jak ”przedsiębiorstwo” dostarczać będzie nadal produktu
w formie zróżnicowanych tematycznie wystaw, koncertów, spotkań, wydarzeń plenerowych, lekcji muzealnych ,warsztatów; realizować będzie interdyscyplinarne projekty, współpracując ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, związkami i innymi instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta powiatu czy regionu. Nadal w działaniach muzeum więc ważnym elementem będzie konsekwentne i stałe budowanie właściwych relacji między placówką muzealną, a środowiskiem społecznym.

Zachowanie kultury i zainteresowanie szeroko rozumianą historią oznacza ciągłe otwieranie drzwi; muzeum więc poprzez podejmowanie - czasami trudnych tematów - w ich realizacji będzie przyjmować postawę poszukującą. Otwartość, innowacyjność i różnorodność będzie nadal wyznacznikiem działań instytucji.

Tak, jak do tej pory i w następnych latach, muzeum pełnić będzie misję w słupeckiej rzeczywistości: ocalać od zapomnienia, przywoływać, upamiętniać jednak ciągle poszukiwać nowych form wyrazu, aby być atrakcyjną, dostarczającą bogatą i na wysokim poziomie merytorycznym ofertę edukacyjną dla wymagającego, współczesnego odbiorcy.

CELE I DZIAŁANIA

Zbiory:

- podstawowym zadaniem muzeum będzie nadal ciągłe pozyskiwanie eksponatów ilustrujących przeszłość ziemi słupeckiej, historię i kulturę miasta Słupcy, losy mieszkańców na przestrzeni wieków w tym poszerzanie kolekcji obejmującej zbiór pocztówki słupeckiej .

- poprzez zakupy (w zależności od możliwości finansowych) i darowizny muzeum nadal będzie powiększać kolekcję muzealną. Także poprzez długoterminowe umowy użyczenia (depozyty).

- poprzez dokumentowanie i naukowe opracowanie, właściwe przechowywanie, zabiegi konserwatorskie (w miarę możliwości finansowych), digitalizację i udostepnienie niektórych dokumentów w formie on-line muzeum zachowywać będziemy nadal to dziedzictwo dla przyszłości naszej „małej ojczyzny” jako świadectwa jej historii i kultury.

Wystawy stałe:

- priorytetem w planach wystawienniczych będzie finalizacja wystawy dotycząca dziejów miasta na przestrzeni wieków: ”Słupca miasto biskupów poznańskich 1290-1796.” Wystawa połączy tradycyjną formę narracji historycznej z wykorzystaniem nowoczesnych i interaktywnych rozwiązań (projektory multimedialne, e-kiosk z interaktywnymi aplikacjami multimedialnymi ,studnia dziejów - swoista podróż w czasie i mechanizm zegara, który ten czas odmierza.) Wystawa stanowić będzie bazę do organizacji różnorodnych zajęć edukacyjnych dla zróżnicowanych wiekiem odbiorców. Wystawa ta wpisze się w obchody 730 rocznicy lokacji miasta. Planowane otwarcie (listopad 2020).

- kontynuowane będą działania zmierzające do uruchomienia, ostatniej, z planowanych ekspozycji stałych: „Słupca XIX-XX w.”, na której pokazana zostanie m.in. przestrzeń wspólnego dziedzictwa i losów społeczności mieszkańców Słupcy pochodzenia żydowskiego (z uwzględnieniem historii przyjaciółek Danuty Rozental i Grażyny Harmacińskiej w czasie II wojny światowej), istotne miejsce w narracji wystawy zajmie wizualizacja historii obozu dla jeńców i internowanych pod Strzałkowem, kultura prawosławia, a także prezentacja sylwetek osób ważnych w życiu miasta m.in. T. Parysa, Fr. Szczygłowskiego, notariusza i kompozytora A. Szelutę oraz Grażyny Harmacińskiej-Nyczki. Finalizacja tej wystawy zaplanowana jest na rok 2025, kiedy muzeum obchodzić będzie jubileusz 50-lecia powstania.

Wystawy czasowe, wydarzenia cykliczne, koncerty, spotkania i inne.

- nadal realizowane będą wystawy czasowe, o różnorodnej tematyce zgodnie z założeniami i planami corocznymi muzeum,

- kontynuowana będzie organizacji wydarzeń, które na stałe weszły już do kalendarza imprez miasta czy regionu, tj.:

Odpustowych Spotkań przy muzeum (od 1999r.), które stanowią nieodłączny , barwny i ważny element Wawrzynek słupeckich, z atrakcyjnym programem, wystawami, koncertami, pokazem ginących zawodów, wybijaniem monety odpustowej i słynnymi ciastkami w kształcie św. Wawrzyńca,

Koncertów organowych (od 2004r.) w słupeckiej farze z udziałem znakomitych artystów, które promują ten bezcenny zabytek dostarczając melomanom niezapomnianych przeżyć,

Nocy w Muzeum (od 2008r.) w ramach Ogólnopolskich Nocy Muzeów; są to tematyczne, na wysokim poziomie merytorycznym spotkania, do których współrealizacji zaproszona została młodzież z ZSE w Słupcy i z LO w Słupcy (premiery autorskich spektakli teatralnych),

Koncertów Papieskich (od 2007), które są ważnym elementem wypełniającym w naszej miejskiej przestrzeni publicznej utrwalania pamięci o naszym wybitnym Polaku,
Dnia Judaizmu - w ramach Ogólnopolskiego Dni Judaizmu, adresowanego przede wszystkim do ludzi młodych stanowić będą są okazją do pochylenia się nad dziejami
i kulturą społeczności żydowskiej zamieszkującej Słupcę do 1940r. prześledzenia losów jednostki wpisanej w historię, a także okazją do wielokulturowych spotkań z ich tradycją
i kulturą (współpraca z ZSE i Parafią Św. Wawrzyńca),

„Regał-spotkanie z książką autorską - współorganizacja projektu autorskiego
z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (od 2015), którego realizacja nadal umożliwiać będzie uczestnikom spotkanie z wyjątkowymi książkami i wydawnictwami .

Edukacja muzealna. Upowszechnianie.

- szeroko rozumiana edukacja (wystawy, lekcje muzealne, warsztaty, konkursy, wydarzenia cykliczne, koncerty, spotkania i inne działania) będą nadal istotnym i stałym elementem oferty edukacyjnej placówki.

- zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne wraz z opiekunami (główni odbiorcy oferty) nadal będą mieć możliwość nie tylko obejrzenia konkretnej ekspozycji w sposób tradycyjny, ale także skorzystać z zajęć uzupełniających (lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych itp.)

- planowane jest zwiększenie propozycji działań edukacyjnych. Będzie to możliwe dzięki m.in. uruchomieniu wystawy „Słupca –miasto biskupów poznańskich”. Powstaną nowe ścieżki edukacyjne zapoznające odbiorców z dziejami miasta. Dzięki m.in. multimedialnemu e–kioskowi z interaktywnymi aplikacjami będzie można odbyć np. spacer wirtualny po wnętrzach kościołów słupeckich, obejrzeć w technologii 3-D unikatowych dzieł sztuki złotniczej, poznać budowę instrumentu organowego z możliwością posłuchania jego brzmienia podczas koncertów, czy w formie zabawy kreatywnie układać puzzle. Wystawa przyczyni się także do powstawanie nowych aplikacji, które będą wzbogacać ofertę muzeum wychodząc w ten sposób na przeciw oczekiwaniom szkół, co zwiększy zainteresowanie odbiorców.

- nadal będzie kontynuowana forma edukacji artystycznej w ramach projektu „Regał -z spotkanie z książką autorską”. Będzie to możliwe dzięki współpracy z młodymi artystami - dyplomantami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy prowadzić będą autorskie zajęcia plastyczno-literackie z uczestnikami warsztatów.

Muzeum i jego publiczność. Wielowymiarowa współpraca.

- publiczność muzealna to przede wszystkim odbiorcy oferty. Funkcjonująca do tej pory efektywna współpraca ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz placówkami przedszkolnymi z terenu miasta i powiatu, które są głównymi adresatami naszych działań, będzie nadal kontynuowana.

- muzeum będzie nadal takim miejscem, w którym nauczyciel wraz z wychowankami będzie mógł także realizować swoje własne programy dydaktyczne posiłkując się konkretną ofertą wystawienniczą czy lekcją muzealną; spotkania z historią i szeroko pojętą kulturą wraz z różnymi jej odsłonami dopełniają edukację młodych ludzi w przestrzeni muzeum nabierają dodatkowych walorów. Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół są niezbędnym ogniwem łączącym muzeum z odbiorcą (z młodym widzem) na rzecz wspólnej edukacji.

- muzeum było i będzie nadal otwarte na propozycje i wspólne działania zapraszając do korzystania, przede wszystkim, z własnej oferty.

- nadal będzie kontynuowana wielowymiarowa profesjonalna i efektywna współpraca m.in.:
z organami administracji samorządowej miasta Słupcy (organizatorem muzeum ) i powiatu słupeckiego, w tym wydziałami promocji obu samorządów, placówkami oświatowymi szczebla podstawowego i ponadpodstawowego miasta Słupcy i powiatu, przedszkolami oraz instytucjami, zakładami pracy, stowarzyszeniami i związkami, parafiami i innymi organizacjami pożytku publicznego.

- w niektórych działaniach muzeum będzie wychodzić także poza region, prowadząc konstruktywną współpracę także na szczeblu ogólnopolskim, z innymi placówkami muzealnymi (m.in. użyczania eksponatów na wystawy czy innych interdyscyplinarnych działań), a nawet międzynarodowym (współpraca z miastem Stadthagen - Niemcy).

- muzeum współpracować będzie nadal z Radą Muzeum (powołanej decyzją Uchwały Rady Miasta Słupcy), która wspomaga i opiniuje działania placówki zgodnie z Ustawą o Muzeach.

- ważnym obok odbiorców grupowych jest dla muzeum odbiorca indywidualny, mieszkaniec naszego miasta czy turysta. Muzeum planuje takie działania, aby zwiększyć zainteresowanie ofertą muzeum indywidualnego odbiorcę poprzez m.in.

- umożliwienia (w sezonie wiosenno-jesiennym) wejście do muzeum także od strony stawku i promenady z możliwością zapoznania z ofertą i wprowadzenia w przestrzeni np. promenady rodzaju wystawy posterowej (mobilnej) zachęcającej do kontynuowania zwiedzania już w salach muzeum,

- podjęcia próby uruchomienie w ogrodzie muzealnym mobilnego punktu z lodami czy powstanie formy kawiarenki zwłaszcza w sezonie letnim (wynajem podmiotowi gospodarczemu),

- włączenia do oferty edukacyjnej działań obejmujących Seniorów z Uniwersytetu III Wieku i wyjścia z propozycją podjęcia wspólnych działań edukacyjnych.

Działalność badawcza, wydawnicza, promocja, media

- muzeum nadal będzie kontynuować działania badawcze dotyczące problematyki dziejów miasta Słupcy i mieszkańców na przestrzeni wieków, szczególnie w kontekście wystaw stałych,

- nadal będzie badać historią społeczności żydowskiej zamieszkującej Słupcę do 1939r.
i gromadzić materiały dotyczące ich losów. Priorytetem będzie przede wszystkim wydanie korespondencji Danuty Rozental do Grażyny Harmacińskiej z lat 1940-1942. Publikacja ta będzie ważnym głosem w narracji historycznej dotyczącej wzajemnych relacji Polaków
i Żydów,

- ważnym obszarem poszukiwań będzie nadal problematyka obozu jeńców i internowanych pod Strzałkowem (1914-1918, 1919-1924) i późniejsze losy jego „mieszkańców”,

- wydanie Katalogu zbiorów muzealnych, będzie zwieńczeniem procesu powstawania wystaw stałych i dopełnieniem narracji zrealizowanych wystaw.

Muzeum nadal będzie docierać do odbiorców zainteresowanych ofertą muzeum, jak
i popularyzować wiedzę o zbiorach i wydarzeniach muzealnych
poprzez moderowanie strony
www.muzeumslupca.pl i facebook www.facebook.com/muzeumslupca.

W dalszym ciągu będzie kontynuowana współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.

Inne działania:

- podjęte zostaną działania służące poprawie szeroko rozumianej infrastruktury muzealnej m.in. modernizacja sali ekspozycyjna na parterze pod kątem aranżacji plastyczno-przestrzennej do wystawy stałej: Słupca XIX i XX w.,

- zamontowanie na sali konferencyjno-ekspozycyjnej profesjonalnego oświetlenia wraz z systemem nagłośnienia,

- remont ogrodzenie muzealnego, które musi się znaleźć w planie działań inwestycyjnych we współpracy z organem prowadzącym,

- przeniesienia tzw. „muzealnej sceny” i jej montaż w szczycie budynku.

(-) Michał Pyrzyk (-) Beata Czerniak

Organizator Dyrektor